Hefei Ferrari 易手车

更改视图
0 已保存
  • Ferrari
  • 其他品牌

利益概述:

  • 由法拉利技师进行的详细技术检查
  • 售前准备 - 外部和内部
  • 12个月的法拉利质量担保
  • 12个月的法拉利道路救援服务
  • 车辆来源和身份验证(在适合情况下)

Anhui Hongyue Hongchao Automobile - 064232 S.E.Corner - Hetang Road and North Mengcheng Rd, Luyang, Hefei, Anhui, 230000 - 电话: +86 (0) 551 63711777 - 传真: +86 (0) 551 65675760

版权 2018 - 版权所有